default logo

Privacy Statement

Privacy Statement
De door u op deze website verstrekte persoonlijke gegevens worden door de Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN) vastgelegd in een bestand. SAMN gaat zorgvuldig om met uw gegevens, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij SAMN hiertoe wettelijk verplicht is. Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meld dit dan schriftelijk aan SAMN.

Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk of per e-mail afmelden.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met dit privacy statement en de daarin genoemde voorwaarden.

Verzameling gegevens
Tijdens het bezoek aan of gebruik van deze internetsite kan SAMN gegevens over de bezoeker en/of gebruiker verzamelen, zowel direct als indirect. SAMN zal deze gegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en zal alles in het werk stellen om de verzamelde gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die SAMN in verband met deze internetsite nastreeft bij de verwerking van gegevens, over het gebruik van cookies, en over de wijze waarop bezoekers of gebruikers hun rechten ten aanzien van de gegevens kunnen uitoefenen.

Doeleinden gegevensverwerking
SAMN verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers en gebruikers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor bezoekers of gebruikers van belang kunnen zijn, alsook om internetstatistieken te ontwikkelen. De door bezoekers of gebruikers verstrekte, bezochte of verwerkte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact op te nemen met de bezoeker of gebruiker, bijvoorbeeld om hem of haar te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite, danwel om hem of haar diensten of producten te verstrekken.

Cookies op computers
SAMN kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van o.a. het aantal hits; het tijdstip van gebruik en/of verwerking van gegevens; de bezochte pagina’s; de bezochte, gelinkte internetsites; en de duur van de bezoekers- respectievelijk de gebruikerssessie(s). Deze gegevens kunnen onder meer worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat de server van SAMN plaatst op de harde schijf van de computer die door de betrokken bezoeker of gebruiker wordt gebruikt.

Internetsites van derden
Dit privacy statement van SAMN is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van deze internetsite is het Nederlandse recht van toepassing. SAMN zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen privacy statement
SAMN behoudt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen.

© 2013-2017 Stichting Amateur Musical Nederland