default logo

Disclaimer

Disclaimer
Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Verantwoordelijkheid
De internetsite www.amateurmusicalawards.nl wordt aan de bezoekers en gebruikers aangeboden door de Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN).

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze internetsite van SAMN is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is. Noch SAMN, noch haar medewerkers, noch de betrokken externe partijen zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.

Rechten
Bezoekers en/of gebruikers van deze internetsite van SAMN kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze internetsite aangeboden informatie. Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan SAMN. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetsite te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van SAMN. Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij SAMN geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van deze internetsite is het Nederlandse recht van toepassing. Stichting AMA zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen disclaimer
SAMN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen.

© 2013-2017 Stichting Amateur Musical Nederland